Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Thursday, April 1, 2010

Vilka rättigheter har palestinierna?

Har palestinierna en rätt till en egen stat?

För att ge ett vettigt svar på den frågan måste vi först kunna svara på den mera allmänna frågan – ”Vilka rättigheter, rent allmänt, har palestinierna?”. Svaret på den frågan är att palestinierna har exakt samma rättigheter som alla andra. De varken saknar rättigheter som exempelvis israeler, svenskar, amerikaner eller andra människor har. Och de har heller inga rättigheter som israeler, svenskar, amerikaner eller andra människor saknar.

Det innebär att varje enskild palestinier har en rätt till sitt liv, sin frihet, sin egendom och sin strävan efter egen lycka. Palestiniern har en rätt till sitt liv, därför att hon är en levande varelse med fri vilja, och varje sådan varelses liv är hennes självändamål om hon väljer att sätta värde på det. Palestiniern har en rätt till sin frihet, därför att förnuftet är hennes grundläggande överlevnadsverktyg, och frihet är den avgörande sociala förutsättningen för att varje förnuftsvarelse skall kunna använda sitt förnuft fullt ut. Palestiniern har en rätt till sin egendom, därför att hon inte skulle ha någon möjlighet att uppehålla sitt liv fysiskt, om andra människor med våld berövade henne frukterna av hennes produktion. Palestiniern har en rätt till sin strävan efter egen lycka därför att varje människa är ett självändamål, och har därför en rätt att välja vilka personliga mål hon skall ägna just sitt eget liv åt att sträva efter.

Palestinierna har som sagt samma rättigheter som alla andra människor. Alla legitima rättigheter är desamma för alla människor. Det finns ingalunda en uppsättning rättigheter för män och an annan för kvinnor - eller en för européer och en annan för asiater och en tredje för afrikaner – eller en för arbetare och en annan för kapitalister och en tredje för bönder - eller en för palestinier och en annan för judar.

Alla rättigheter tillhör människor. Och människor är individer - inte kollektiv. Det finns ingen entitet ”kollektivet”, utöver de enskilda människorna. En grupp människor är strängt taget inte ett kollektiv. Om 100 människor strömmar samman på ett torg, utgör de en folksamling. Men det existerar egentligen inget kollektiv - det existerar bara 100 stycken enskilda människor som råkar befinna sig i samma geografiska område, på torget. Man kan visserligen säga figurativt att ”folksamlingen” gör saker. Man kan säga ”Hela folksamlingen gjorde Hitler-hälsningen”. Men det betyder bara att var och en av de där 100 enskilda människorna i folksamlingen höjde sin högra arm och gjorde den där obscena hälsningen. Folksamlingen som sådan hade inte någon jättelik, kollektiv arm som den höjde för att göra hälsningen.

Så kollektiv har inga rättigheter. Palestinierna som kollektiv har således inga rättigheter. Det är endast de enskilda palestinierna som var och en har sina respektiva rättigheter. Detta är en oerhört viktig princip - och det är inte bara en semantisk fråga.

Anta att vi gick med på idén att ”folk” som sådana hade en rätt till egna statsbildningar. Var skulle det sluta? Om ett ”folk” definierades som en grupp människor, med ett gemensamt språk och en gemensam kultur som bodde i samma geografiska område – skulle inte då ett nästan oändligt stort antal grupper av människor kunna göra anspråk på rätten att bilda en egen stat? Östermalmsborna t.ex. skulle kunna säga ”Vi östermalmsbor har egna karakteristiska sätt att uttrycka oss, vi bor alla inom samma geografiska område och vi har våra egna karakteristiska preferenser när det gäller kulturella saker som krogar, parker, dansställen o.s.v. Så har inte vi en rätt att bilda en egen stat – `Republiken Östermalm´?" Och Söderkisarna skulle kunna vilja bilda "Republiken Södermalm", Vasastansborna skulle kunna vilja bilda "Republiken Vasastan". O.s.v. Som du ser skulle världen logiskt sätt komma att lösas upp i en väldig anarki om vi gick med på principen att folk som sådana hade en rätt till egna stater.

Stater existerar inte därför att folk existerar. Stater existerar endast därför att enskilda människor existerar - och för att dessa individer behöver skydd mot sina medmänniskors eventuella angreppsvåld för att de var och en skall kunna uppehålla sitt eget liv. Detta innebär att endast sådana stater som skyddar sina enskilda medborgares rätt till liv, frihet, egendom och strävan efter egen lycka är legitima stater. Så endast fria stater har en rätt att existera.

Israel är en relativt fri stat. Samtliga enskilda israeler, judar såväl som palestinier, har stora frihetsgrader och är i stort sett fullständigt skyddade mot angreppsvåld. Staten Israel kan därför sägas ha en rätt att existera - inte för att något judiskt kollektiv har några rättigheter, utan därför att de enskilda israelerna har rättigheter och den israeliska staten uppfyller väl sitt åtagande att skydda sina enskilda medborgares rättigheter.

Är dagens Palestina ett lika fritt samhälle som dagens Israel - så att en palestinsk stat har samma rätt att existera som Israel? Ingalunda! Gaza-remsan ”regeras” av de värsta sorternas förbrytare – mordiska terroristgäng som Hamas och al Fatah. Palestinierna i Gaza remsan är fullständigt rättslösa – de terroriseras och mördas dagligen av ”sina egna”. Och de verkar gilla det! Senaste gången det hölls val i Gaza-remsan – och dessa val hölls tack vare israelernas insatser – röstade en stor majoritet av de vuxna palestinierna antingen på terroristgänget Hamas eller på det rivaliserande terroristgänget al Fatah. Och stödet för terrorismen verkar vara ungefär lika stort bland palestinierna på Västbanken. Så det verkar som om en stor majoritet av palestinierna inte sätter värde på idén att de själva, som individer, har en rätt till liv, frihet, egendom och strävan efter egen lycka. De verkar vara mera intresserade av att döda och att dödas än av att leva.

Finns det ett uns av trovärdighet hos idén att ett folk vars överväldigande majoritet vill ägna sig åt att döda, istället för åt att leva, har en rätt till en egen stat? Nej, för det första har inga kollektiv några rättigheter som kollektiv. Och för det andra är syftet med att bilda stater, att skydda människors möjligheter att leva - inte deras möjligheter att mörda.

Allt detta skall inte tas för att betyda att det aldrig kommer att kunna bli lämpligt att bilda en palestinsk stat. Det är bara olämpligt och uppåtväggarna fel att bilda en palestinsk stat för närvarande, då majoriteten av palestinierna tydligen vill använda en sådan stat som ett verktyg för att mörda judar. Men om en dag tillräckligt många av palestinierna kommer på bättre tankar - så att en palestinsk stat skulle ha trovärdiga utsikter till att bli ett verktyg för att skydda de enskilda människornas, palestiniers såväl som judars, rätt till sina liv, sin frihet, sin egendom och sitt strävan efter egen personliga lycka - , och först då, skulle det vara lämpligt att bilda en palestinsk stat.

M.a.o. palestinierna måste lära sig att sätta värde på en egen stat av rätta skäl innan de kan få en rätt att bilda en egen stat. Så länge som orsaken till att de önskar få en egen stat är att de vill få bättre praktiska möjligheter att mörda judarna saknar de en rätt till en egen stat. Men så snart som palestinierna börjar sätta värde på en egen stat, därför att de sätter värde på sina egna individuella rättigheter och de önskar ha en stat för att säkerställa de rättigheterna - då kommer de palestinier som idag lever utanför Israel, och som därför saknar en sådan stat, att få en rätt till en egen stat.

Jag vill förebygga ett möjligt missförstånd. Jag skrev i inledningen till denna artikel att folk, d.v.s. kollektiv, saknar rättigheter som kollektiv. Men mot slutet av denna artikel har jag skrivit om villkoren för att palestinierna, "ett folk", skall ha en rätt att bilda en egen stat. Tja, det är ju så att många palestinier idag inte har förmånen att leva i Israel. De saknar därför en stat som skyddar deras rättigheter. Och de behöver en sådan stat, precis som alla människor. För att de skall få en stat som skyddar deras rättigheter verkar det av praktiska orsaker krävas att det bildas en stat av just palestinierna. Men det kan endast ske om och när palestinierna kommer till att sätta värde på en sådan stat. Och om och när palestinierna bildar en sådan stat bör den inte vara just en palestinsk stat - utan den bör vara en stat för alla de enskilda människor, oavsett etniska tillhörigheter, som bor i det geografiska område som den staten kommer till att omfatta.

Man kan naturligtvis fråga sig om inte Israel själv bara kan expandera till att omfatta de nuvarande palestinska territorierna. Då skulle palestinierna ”automatiskt” få sina rättigheter skyddade av en rättstat. Men kanske judarna inte har lust att ta på sig uppgiften att skapa skydd för alla palestiniernas rättigheter? De kanske inte har lust att ta på sig en sorts motsvarighet till ”the white man´s burden”? I så fall måste nog palestinierna skapa en stat som skyddar deras rättigheter alldeles själva.

Men jag befarar att det kommer att dröja mycket länge innan den kollektivistiska majoriteten av palestinierna har mognat så pass mycket att de klarar av att skapa en stat som skyddar deras egna rättigheter, istället för att grovt kränka dem.

No comments:

Post a Comment