Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Friday, January 1, 2016

GLOBAL UPPVÄRMNING - HÅL I DE GRÖNAS S.K. VETENSKAP

[Jag skrev denna essä i december 2015 som ett svar på en ledare i tidskriften Allt om Vetenskap.]

Mycken förment ”vetenskap” har framförts till stöd för de Grönas spekulation att människan kanske håller på att orsaka en global klimatkatastrof med sin fossilbränsleeldning. De flesta medlemmar av allmänheten tar intryck av förhållandet att det är många snubbar som stödjer denna idé, och av att somliga av dessa snubbar på köpet har akademiska titlar. Så vem som står bakom denna ”vetenskap” – och hur många de är – det är det som imponerar på de flesta medlemmar av allmänheten.

Tyvärr är det inte så många medlemmar av allmänheten som vågar drista sig till att själva kritiskt granska och bedöma den "vetenskap” som anförs till stöd för spekulationen om människo-orsakad global uppvärmning med sina egna respektive förnuft. Undertecknad är bara en lekman – men han har gjort sig mödan att försöka sätta sig in i frågan och har haft magen att bedöma frågan med sitt eget kritiska tänkande. Det som följer nedan är vad han har kommit fram till.

Till att börja med har undertecknad gjort sig mödan att leta reda på tidskrifter som inte är välkända. Undertecknad anser att det är en dålig idé att endast förlita sig på välkända, etablerade media-aktörer typ Dagens Nyheter, New York Times och Sveriges Radio. Undertecknad har letat reda på intellektuella medier som The Intellectual Activist, The Objective Standard och www.objectivescience.net . Sanningen återfinns inte alltid hos de medier som råkar vara mest populära och välkända. Somliga av dessa mindre välkända medier förmedlar verkliga eller påstådda fakta i klimatfrågan som strider mot de verkliga eller påstådda fakta som förmedlas av etablissemanget.

Vad ska man då göra när ord står mot ord? De flesta medlemmar av verkligheten försöker bedöma vilken av parterna framstår som den större auktoriteten. M.a.o. de flesta människor försöker bedöma personerna som framför de verkliga eller påstådda fakta. Undertecknad har valt en annan, svårare väg. Jag har försökt mig på att reda ut vetenskapen medelst mina lekmannakunskaper om vetenskap, medelst min förmåga att resonera logiskt och medelst min förmåga att integrera olika kunskaper och informationsbitar.

Till att börja med har jag noterat att det ingalunda är ett obestritt faktum att jordens klimat håller på att bli varmare och varmare. Det finns många röster som påstår att mätningarna av temperaturen jorden runt endast ger tvetydiga resultat. Det är ju av uppenbara skäl svårt att göra tillräckligt många, tillräckligt tillförlitliga och representativa mätningar av hela jordklotets temperatur. Var ska mätningarna göras, vid vilka tidpunkter o.s.v.? Och varför ska vi sätta tilltro till mätningar som i de flesta fall har gjorts på land? Ca. 70% av jordens yta består ju av hav – och mycket färre mätningar av temperaturen har gjorts därute på havet än på land!

Och ett skriande problem: Vi har helt enkelt inte många tillförlitliga mätningar av jordens temperatur alls som går längre tillbaka i tiden än sådär 70 eller 80 år!

Nu kommer förstås en vän av den globala uppvärmningsidén att invända att vi minsann kan ta reda på jordens temperatur många tusentals och miljontals år tillbaka genom geologiska fenomen som t.ex. sedimentavlagringar och fossiler. Tja, det stämmer – men dessa vetenskapliga belägg argumenterar på ett obestridligt vis för att jordens klimat har förändrats precis hela tiden ända sedan jordens tillkomst! Klimatförändring är den naturliga ordningen på jorden! Det hör till de sällsynta undantagen att jordens klimat blir stabil mera än kanske något hundratals år. Den naturliga ordningen är att jordens genomsnittliga temperatur hela tiden under jordens historia antingen har hållit på att bli varmare eller kallare.

Jorden har alltså blivit både kallare och varmare många, många gånger genom jordens historia innan det fanns några människor vars aktiviteter kunde tänkas påverka klimatet.

Att klimatförändring är det naturliga tillståndet för jorden är elefanten i rummet hos debatten om människo-orsakad global uppvärmning. Så - även om det kunde bevisas att jorden håller på att bli varmare – än s-n då? Det är bara normalt! Och det behöver ingalunda ha något alls att göra med människans fossilbränsleeldning. Jordens klimat har bevisligen blivit varmare många, många gånger förut utan människans inverkan.

Och nu är det dags att granska de Grönas ”vetenskap”. Till att börja med stödjer inte de tillgängliga vetenskapliga beläggen uppfattningen att en förhöjd halt av koldioxid i atmosfären ger en högre temperatur jorden runt. Vetenskapsmän som har granskat geologiska avlagringar har upptäckt att orsakssambandet av allt att döma är det omvända. De geologiska avlagringarna indikerar att mönstret är detta: först stiger jordens temperatur – och sedan stiger atmosfärens koldioxidhalt flera hundra år senare.

Hur kan vi förklara detta? Mina lekmannakunskaper tillåter mig att hypotisera att först orsakas en temperaturförhöjning av jorden av någon okänd faktor (några möjliga kandidater är: en ökning av solens utstrålning, en minskning av solens aktivitet som leder till en minskning av antalet kosmiska partiklar som når jorden (vilket får en mindre omfattande molnbildning som resultat), en slumpmässig variation i jordens omloppsbana runt solen, en ökning eller minskning av antalet vulkaniska utbrott på jorden). Denna uppvärmning av atmosfären leder till att havets temperatur långsamt börjar stiga. När havet då långsamt blir varmare minskar havets förmåga att lösa gaser som koldioxid. Så världshaven avger koldioxid till atmosfären med några hundra års eftersläpning när atmosfären till en början råkar bli varmare.

Den vetenskapliga analys jag ger ovan är inte raketvetenskap. En lekman klarar av att förstå det. Men det är likväl giltig vetenskap! Jag vet vad jag vet. Jag skall absolut inte låta mig tubbas till att göra våld på mitt förnufts vittnesbörd utav någon miljöknuttes fina akademiska titlar. Att en snubbe har ett diplom betyder inte nödvändigtvis att han också har rätt!

Men om idén om människo-orsakad global uppvärmning är vetenskaplig humbug – hur kan det då komma sig att så många vetenskapsmän förefaller sluta upp bakom den idén? Tja – det är en ”konsensus” som har "tillverkats" på politisk väg. Enligt min granskning av frågan ligger det till så här att majoriteten av klimatologerna anser att deras vetenskap idag befinner sig i ett alltför primitivt tillstånd för att de ska kunna uttala sig säkert om vilka faktorer styr klimatet. Och de flesta klimatologer bestrider att de klarar av att förutse klimatutvecklingen. Men – det finns politiska önskemål om att idén rörande människo-orsakad global uppvärmning ska visa sig vara sann. Och den politiska makten ser därför till att allmänheten ges ett intryck av att vetenskapsmännen i största allmännhet stödjer klimatalarmisterna. 

Ett sätt att åstadkomma denna verklighetsförfalskning är för de politiska makterna att använda vetenskapsmännens beroende av forskningsanslag från staten för att tysta motståndare till klimatalarmismen. I stort sett all vetenskaplig grundforskning är idag finansierad av världens regeringar, med skattemedel. En forskare som dristar sig till att uttala offentlig kritik mot idén om människo-orsakad global uppvärmning riskerar att förlora sina anslag och därmed sitt levebröd. Och de forskare vars forskning inte finansieras av staten – de misstänkliggörs för att deras forskning ju istället finansieras av privata företag! 

Ett annat sätt som en vetenskaplig konsensus till förmån för klimatalarmismen tillverkas är att världens politiska organ (t.ex. FN) lockar naiva vetenskapsmän till att delta i stora officiella studieprojekt. Vetenskapsmännen, som i de flesta fall är ärliga, rapporterar sanningsenligt att vetenskapen inte räcker till för att dra några säkra slutsatser. Men de rapporter som vetenskapsmännen framställer åt de politiska organen omfattar tusentals sidor text. Journalisterna orkar inte läsa igenom mastodonttexterna. Journalisterna läser därför endast de korta sammandrag av rapporterna som bifogas. Och dessa sammandrag skrivs inte av vetenskapsmännen själva. De korta, läsvänliga sammandragen skrivs istället av lackejer åt de politiska organen (t.ex. FN) - på ett sådant sätt att de ger ett intryck av att vetenskapsmännen bakom rapporten håller med klimatalarmisterna - trots att de i själva verket inte gör det!

massmedierna manipuleras av de politiska makthavarna till att stryka klimatalarmisterna medhårs. Detta underlättas givetvis av att väldigt många journalister redan har sympatier till förmån för de Gröna och emot kapitalismen.

Nu sade jag ovan att det finns ett önskemål hos de politiska makthavarna om att idén om människo-orsakad global uppvärmning ska visa sig vara sann. Varför skulle det kunna finnas ett sådant önskemål hos politikerna? Och varför vill också de Gröna så gärna att klimatalarmismen ska vinna burskap?

Tja, klimatalarmismläran hävdar att det är människans eldning av fossilbränslen som är problemet. Lösningen sägs vara att stifta lagar för att sätta stopp för fossilbränsleeldningen. De åt det socialistiska hållet lagda politiska makthavarna vill gärna ha en ursäkt för att stifta sådana lagar – därför att sådana lagar ger dem makt över näringslivet! Så politikerna ser i den globala uppvärmningsfrågan en verktyg för att tubba allmänheten till att tillåta flera och mera långtgående lagar som ger politikerna kontroller över näringslivet.

Och de Gröna - de vill ha ett lagstiftat snabbstopp av fossilbränsleeldningen därför att de vill göra sig av med industrisamhället. ”Tillbaka till naturen – stoppa därför fossilbränsleeldningen - och stoppa därmed industrisamhället som den möjliggör!”

Om industrin berövas möjligheten att skaffa sig energi från kol, olja och naturgas för tidigt, innan andra energikällor har hunnit färdigutvecklas – då kommer industrisamhällets hjul obönhörligen att stanna. Och utan industrierna kommer mänsklighetens försörjning med livets nödvändigheter att bli alldeles omöjlig. Miljardertals människor kommer att svälta och frysa ihjäl.

De av oss som sätter värde på våra liv måste därför bekämpa klimatalarmisterna allt vad vi överhuvudtaget kan!