Another great site

Om du gillar min blogg, då kommer du antagligen att gilla den här sajten - http://www.aynrand.org/ .Om du tycker att mina åsikter är tankeväckande, och undrar var du kan djupare utforska dem rekommenderar jag att du läser Ayn Rands idéroman, Och världen skälvde. Du kan köpa denna roman här - http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175665565 .

Kolla min ezine - www.radikalen.se .

Sunday, August 16, 2009

Jag är politiskt inkorrekt och radikal

Jag är nog en av de mest politiskt, eller rättare sagt filosofiskt, inkorrekta människorna i Sverige. Jag var nämligen i många år objektivist. Och jag håller fortfarande med Ayn Rand i nästan allt inom filosofin. Jag är står således nära en filosofi som heter objektivismen, och som presenterades av filosofen Ayn Rand i sådana böcker som Och världen skälvde (Timbro). Objektivismen förkastar i stort sett samtliga heliga kor i den moderna kulturen – altruismen, jämlikhetskulten, socialismen, skepticismen, subjektivismen, religionen, multikulturalismen, ekologismen o.s.v. Och objektivismen är radikal - därför att den inte förkastar ”endast” sådana konkreter som socialismen, utan den förkastar de filosofiska grundpremisser som orsakar dessa konkreter – som subjektivismen och intrinsikalismen.

Låter det ovanstående krångligt? Då ska jag försöka förklara på ett begripligt sätt vad objektivismen går ut på – och varför objektivister förkastar så många heliga kor.

Objektivismens grundprincip är existensens primat. Detta innebär att existensen, d.v.s. verkligheten, är det ställe där man skall börja. Objektivister börjar inte med att läsa och kritisera felen hos andra filosofer, som Karl Marx eller Immanuel Kant. De börjar med att titta omkring sig i verkligheten istället och försöker sedan inducera filosofiska sanningar. Verkligheten kommer alltid först - inte vare sig det egnas eller andras medvetande. Man skaffar sig kunskaper genom att ”titta ut” och studera verkligheten, inte genom att ”titta in” och studera medvetandet. En sak som man snart upptäcker när man studerar verkligheten, om man är ärlig, är att verkligheten anpassar sig aldrig till ens önsketänkningar. Innehållet i det egna medvetandet påverkar inte verklighetens fakta. Verklighetens fakta bara är vad de är. Om ett barn t.ex., önskar sig att en fyrkantig kloss skall rulla, önskar det förgäves. En fyrkantig kloss kan bara inte rulla! Och det hjälper inte hur mycket barnet än skriker och gråter.

Detta enkla faktum utgör den filosofiska grunden för förkastelsen av mängder av irrläror, bl.a. marxismen. Marxisterna vill så gärna att produktionsmedlen skall ge upphov till människornas tänkande. Men det är bara ett verklighetens faktum att det är människornas tänkande som ger upphov till produktionsmedlen, och inte tvärtom. När vetenskapsmän och uppfinnare utför hårt tankearbete kan de uppfinna nya maskiner. Men några maskiner kan inte göra tröga, ointelligenta individer, som t.ex. marxisterna själva, till genier. Marxisterna har ruinerat hela samhällen i ett fåfängt försök att kasta om orsak och verkan på detta sätt. De är som små barn som gråter och skriker för att tvinga den fyrkantiga klossen att rulla.

Existensen kommer alltså först. Men människans medvetande är likväl oerhört viktig. Det är nämligen människans unika form av medvetande, förnuftet, som är hennes grundläggande överlevnadsverktyg. Alla mänskliga värden har sina grund i förnuftet. Friheten, vetenskapen, industrisamhället, civilisationen – alla dessa livgivande värden har sitt ursprung i geniala tänkares arbete. Och samtliga materiella värden som vi behöver för att överleva – t.ex. mat, bostäder, mediciner, transporter - dessa kan omöjligen skapas utan bruk av förnuftet. Hur skulle t.ex. en bonde kunna odla spannmål, om han inte tog reda på vilken årstid han skulle så, vad han skulle gödsla med, hur han skulle skydda plantorna mot skadedjur, o.s.v.?

Att förnuftet är människans grundläggande överlevnadsmedel innebär att rationalitet är den mest grundläggande dygden. En människa måste välja att ta reda på och respektera verklighetens fakta om hon vill överleva i verkligheten. Hon får inte tillåta sig att bara göra som hon känner för att göra, eller att bara göra som andra människor säger att hon ska göra.

Att förnuftet är människans grundläggande överlevnadsverktyg har också en viktig politisk implikation. Nämligen att kapitalismen är det ideala sociala systemet. För att människor skall kunna använda sina respektive förnuft fullt ut, och därmed överleve, måste de vara fria. Frihet är den grundläggande sociala förutsättningen för att tänkande varelser skall kunna uppehålla sina liv. Trälar och slavar kan inte tänka speciellt mycket – inte förrän de erhåller frihet. Det är därför som de rikaste samhällena i mänsklighetens historia – USA, Storbritannien, Schweiz, Sverige o.s.v. - också har varit de friaste samhällena.

Kapitalismen förutsätter dock en ytterst kontroversiell princip – egoismen. Kapitalismen är grundad på principen att varje enskild människa har rätt att leva för sin egen skull. Vilket förstås betyder att kapitalismen är grundad på principen att varje enskild människa skall leva som en sund egoist. Hon skall inte leva för andras skull - och hon skall inte heller förvänta sig att andra skall leva för hennes skull. Hon skall leva för sin egen skull och hon skall respektera alla andras rätt att göra detsamma. Kapitalismen är det sociala systemet som lämpar sig för sådana sunda egoister.

Nu börjar du nog se varför världens objektivister är ytterst politiskt inkorrekta. Rationalitet, kapitalism, egoism – det är inte precis de idéer som etablissemanget i dagens värld kramar. Och objektivismen förkastar samtliga de idéer som etablissemanget älskar.

Objektivister förkastar t.ex. altruismen. Altruismen är moralläran som säger att man skall vara osjälvisk, och att man skall offra sina värden åt andra. Altruismen är den morallära som hålls som helig av såväl de kristna som samtliga socialister. Om du t.ex. har en skjorta, och du påträffar någon främling som saknar en skjorta, skall du ge honom din och sedan gå utan skjorta själv - det säger de kristna. Och om din granne behöver sjukvård, då skall du betala den, säger socialisterna. Altruismen är slaveriets moral. Det ligger nämligen till så att om du är skyldig att leva för andra människors skull och du saknar rätt att leva för din egen skull - då är du ju per definition en slav. Det är just därför som frihet var okänd i Medeltidens Europa, där kristendomen härskade - och var lika okänd i 1900-talets kommuniststater, där socialismen härskade. Men världens objektivister förespråkar egoismen istället för altruismen. Snacka om politisk inkorrekthet!

Objektivister förkastar också multikulturalismen. De anser inte att alla kulturer är lika värda. Vissa kulturer är objektivt bättre än andra. En kultur som bygger på värderingar som främjar livet – värderingar som t.ex. förnuftet, individualismen och friheten – är objektivt bättre än en kultur som bygger på motsatta värderingar – t.ex. mysticismen, kollektivismen och underkastelse. Så den västerländska civilisationen är faktiskt objektivt bättre än de primitiva kulturer som härskade i årtusenden i Asien, Afrika och Nord- och sydamerika.

Objektivister förkastar också den moderna relativismen, som multikulturalismen är en yttring av. Relativismen säger att det inte finns några objektivt riktiga värden. ”Ingen kan veta vad som är objektivt rätt eller fel” – säger relativisten. ”Det som är sant för en människa är inte sant för en annan” – säger relativisten. Så en svensk kvinna har således rätt till självbestämmande, men inte en muslimsk kvinna – det är en konkret yttring av relativismen. Objektivister hävdar istället att man visst kan härleda ett böra ur ett vara. Vadhelst som gagnar ett människovärdigt liv, t.ex. frihet och välstånd, är objektivt sett gott - och vadhelst som skadar ett människovärdigt liv, t.ex. krig, svält och förtryck, är objektivt sett ont.

En sak som skiljer objektivister från de konservativa, är att objektivister förkastar all religion. Världens objektivister är ateister - och de är stolta för det. Objektivisters ateism har sin grund i deras tillit till förnuftet. De ger inte ett skvatt för blind tro. Man skall bara tro på något när man har rationellt belägg för det. Om man kan bevisa med logiska resonemang att ett påstående är grundad på sinnenas vittnesbörd, då är påståendet att betrakta som säker kunskap - annars inte.

Eftersom objektivister förkastar alla de felaktiga grundpremisserna i vår kultur, har de nästan alla andra i denna kultur emot sig. Socialisterna, de religiösa, nyliberalerna, miljöaktivisterna, pacifisterna, feministerna, multikulturalisterna, de invandringsfientliga, politikerna, de intellektuella, kulturarbetarna, fackföreningarna - ja rubbet! Men även om objektivisterna har många fiender, är de starka. Eftersom det är objektivisterna som har verkligheten på sin sida! Det hjälper inte att man är många, om man också är irrationell. Därför att de som är irrationella hamnar i krig med verkligheten. Och ett sådant krig kan inga människor vinna. Hur många de än är. Eftersom verklighetens fakta bara är vad de är. Och därmed basta.

Om du vill leva ett framgångrikt liv i denna verklighet lönar det sig att bli politiskt inkorrekt och ansluta sig till objektivismen. Om du vill veta mera om objektivismen, och om du vill veta hur man gör för att bli objektivist, bör du ta en titt på dessa sajter – www.aynrand.org och www.aynrandbookstore.com .

Vi ses på barrikaderna!

No comments:

Post a Comment